Download Operator Algebras: The Abel Symposium 2004 (Abel Symposia)